Tilkaldelse af håndværkere

For at undgå misforståelser fremover vedr. sager om tilkaldelse af diverse håndværkere og servicepersonel udenfor normal arbejdstid, indskærper vi i nedenstående, hvornår der må tilkaldes håndværkere på Andelsboligforeningens vegne (bekostning).

 

Generelt

Det er tilladt på Andelsboligforeningens bekostning, at tilkalde diverse håndværkere og servicepersonel udenfor normal arbejdstid, når der enten er tale om personfare eller skader på andelsboligforeningens ejendom, herunder også den enkelte lejlighed. Ved personfare skal eks. forstås - at sidde fast i en af ejendommens elevatorer, hvor det er forsøgt at komme fri ved normal, anbefalet procedure jf. forskrifterne opsat i de enkelte elevatorer.

 

Ved ombygning af andelslejlighed

Når der i forbindelse med ombygning eller ændring af beboelsen ansøges om byggetilladelse og efterfølgende ibrugtagningstilladelse hos Københavns Kommune fremsendes der en opkrævning herfor til foreningen.

Københavns kommune vil ikke sende opkrævningen til rekvirenten, men kun til ejendommen (foreningens administrator).

Da der er en meget kort betalingsfrist betales opkrævningen i første omgang af administrator for at undgå strafgebyr.

Administrator opkræver derefter gebyret samt et ekspeditionsgebyr hos den pågældende andelshaver.

 

Elevator

Det kan således ikke bekostes Andelsboligforeningen, at elevatoren er ude af funktion eks. en lørdag, hvor servicepersonel tilkaldes. I et sådant tilfælde pålægges den enkelte andelshaver/lejer de ekstraomkostninger der måtte have tilkommet ved, at have tilkaldt servicepersonel her og nu frem for, at have ventet til mandag morgen.

 

Manglende vand

Ved manglende vand skal der gå min. 2 timer før end håndværkere tilkaldes. I et sådant tilfælde bør den enkelte person adspørge nabo, underbo, overbo eller genbo om disse ligeledes er uden varmt vand førend der tilkaldes håndværkere. Tilkaldes håndværkere inden fristen, bekostes andelshaveren/lejeren selv de meromkostninger der måtte forekomme.

Ved manglende varmt vand skal der gå min. 6 timer før end håndværkere tilkaldes. I et sådant tilfælde bør den enkelte person have forsøgt at tage kontakt til nabo, underbo, overbo eller genbo om disse ligeledes er uden varmt vand førend der tilkaldes håndværkere. Tilkaldes håndværkere inden fristen, bekostet andelshaveren/lejeren selv de meromkostninger der måtte forekomme.

 

Lukning for vandet
Der må kun lukkes for vandet i ejendommen den første tirsdag i hver måned, samt den tredje onsdag i hver måned. Dog er AKUTTE tilfælde undtaget.

 

Vandrør

Ved hul på vandrør o.lign., bør skaden minimeres øjeblikkeligt af den enkelte andelshaver/lejer. I disse tilfælde må håndværkere gerne tilkaldes hurtigst muligst og bekostes af Andelsboligforeningen, dette for at minimere vandskader på ejendommen.

 

Faldstammer

Ved brud på faldstammer bør skaden minimeres øjeblikkeligt af den enkelte andelshaver/lejer. I disse tilfælde må håndværkere gerne tilkaldes hurtigst muligst og bekostes af Andelsboligforeningen, dette for at minimere skader på ejendommen samt reducere evt. hygiejniske problemer.

 

Vinduer/ruder

Ved ituslåede yderruder afdækkes hullet. Tilkaldes håndværkere udenfor normal arbejdstid, bekoster Andelsboligforeningen ikke de meromkostninger der måtte forekomme, hvorfor de skal betales af den enkelte andelshaver/lejer selv.

 

Lås hoveddør

Såfremt låsen i hoveddøren skulle svigte anvend da bagtrappen. Tilkaldes håndværkere udenfor normal arbejdstid, bekoster Andelsboligforeningen ikke de meromkostninger der måtte forekomme, hvorfor de skal betales af den enkelte andelshaver/lejer selv.

 

Port i gården

Såfremt porten til gården skulle svigte, anvend da ikke vold mod porten. Tilkaldes håndværkere/servicepersonel udenfor normal arbejdstid, bekoster Andelsboligforeningen ikke de meromkostninger der måtte forekomme, hvorfor de skal betales af den enkelte andelshaver/lejer selv.

 

Husk for egen skyld at skelne mellem egen vedligeholdelsespligt og Andelsboligforeningens.

Vi gør opmærksom på at ovenstående regler er udarbejdet for Andelsboligforeningens og således vores alle sammen bedste.

Vi henviser ligeledes til udleveret husorden samt vores hjemmeside. Ydermere henvises til vores ejendomsservicekontakt ved afklaringsspørgsmål.